Saxat från www.almega.se 


Nytt kollektivavtal med Kommunal för bransch Personlig assistans (G)

Efter långa och svåra förhandlingar har Vårdföretagarna och Kommunal tecknat ett 36-månadersavtal om löner och allmänna villkor för bransch Personlig assistans (G). Avtalet gäller från den 1 juli 2017 till den 30 juni 2020. Avtalet är uppsägningsbart det sista avtalsåret.
Avtalsvärdet är i samma nivå som övriga avtal som tecknats på arbetsmarknaden 2017.

Vi har under en längre tid fört förhandlingar med Kommunal för att lösa ett avtal för branschen. Kommunal meddelade under torsdagen att de sade upp kollektivavtalet för hela branschen. Inför hotet att helt stå utan kollektivavtal valde Vårdföretagarna att acceptera ett kollektivavtal enligt det så kallade märket, trots att regeringen inte höjer företagens ersättning i motsvarande nivå. Det nu tecknade avtalet har flera positiva inslag bl.a. förskjuten lönerevision alla avtalsår som ur kostnadssynpunkt är fördelaktigt för företagen. Det nytecknade avtalet är uppsägningsbart vilket är viktigt då branschens företag inte vet hur en kommande regering, efter riksdagsvalet 2018, kommer hantera ersättningsnivån för personlig assistans. Vi kommer att behöva fortsätta vårt påverkansarbete mot regeringen för att skapa förståelse för att ersättningsnivån måste räknas upp mer, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna kommer inom kort att bjuda in till avtalskonferenser då det nya avtalet presenteras och förklaras.

Nytt löneavtal

Lönerevisonsdatum
Löneavtalet anger att lönerevision ska ske den 1 oktober 2017. Notera att ingen retroaktiv höjning ska ske för perioden 1 juli 2017 till 1 oktober 2017. År två och tre i avtalsperioden har även de framskjutning av revisionsdatum till 1/10. Framskjutningen av lönerevisionsdatum är en del av det samlade avtalsvärdet som innebär en viktig förutsättning för branschen.

Löneökningsutrymme
Avtalat löneökningsutrymme till den allmänna potten är 535 kronor för 2017, 548 kronor för 2018 samt 559 kronor för 2019. Deltidsanställd bidrar i proportion till arbetstidsmåttet Potten fördelas individuellt av arbetsgivaren. Inga individgarantier finns i avtalet.

Lägstalöner
Lägstalönen för medarbetare som har fyllt 19 år ska uppgå till 18343 kronor från och med 2017-10-01, uppgå till 18710 kronor från och med 2018-10-01 samt uppgå till 19140 kronor och från och med 2019-10-01.

Allmänna villkor ändringar

Ny bestämmelse har tillförts avtalets § 4 mom 4 a.
Ordningsregler vid avslut av anställningen har tillförts avtalet för att tydliggöra vilka steg som ska vidtag innan anställningen avslutas av på brukarens initiativ eller av arbetsgivaren.

Ny skrivning som tillförs avtalet:
Efter sex månaders anställningstid hos brukaren gäller vid avbrytande av assistents anställning att:

I de fall assistenten inte längre fungerar tillsammans med brukaren skall arbetsgivaren undersöka möjlighet att erbjuda assistenten anställning hos annan brukare inom avtalsområdet.

Arbetsgivaren ska undersöka och ange orsaken som ligger till grund för beslutet att anställningen ska upphöra.

Avslut av anställning får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan beslut om att avsluta anställningen.

Arbetsgivaren ska innan uppsägning vidtas efterhöra samt dokumentera arbetstagarens uppfattning av det som är orsaken till arbetsgivarens beslut om att anställningen ska upphöra. Om möjligt ska arbetsgivaren söka undanröja orsaken till problemet.

Anmärkning:
Regeln gäller från 2018-01-01

Viktig förändring gällande individuella överenskommelser om undantag från vissa ersättningar
Träffas individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare om undantag från ersättning för ob-tid, övertid, beredskap eller jour, ska det fortsättningsvis av överenskommelsen framgå hur medarbetaren kompenseras.

Ny skrivning som tillförs avtalet:

§ 6 Mom 1.1 Lönesättning vid nyanställning

Den överenskomna lönen kan efter överenskommelse även inkludera ersättningar för övertid, mertid, restid, beredskap, jour och ob.

Sådana överenskommelser ska vara skriftliga och det ska framgå av överenskommelsen hur assistenten kompenseras för övertid, mertid, restid, beredskap, jour eller ob.

Överenskommelser enligt ovan gäller tillsvidare och bör beaktas i samband med lönerevisionerna (se löneavtalet bil 1 punkt 2:3). Om en part vill att en sådan överenskommelse ska upphöra, ska den andra parten underrättas senast 2 månader dessförinnan.

Regeln gäller nyanställda från 2018-01-01

Anhöriganställda enligt detta avtal omfattas inte av denna regel.

§ 6 mom 1 och 3 § Ob-ersättning och ersättning förskjuten
Ob-ersättning räknas upp med märket under avtalsperioden till följande nivåer.

Kr/tim fr o m Kr/tim fr o m Kr/tim fr o m
2017-10-01 2018-10-01 2019-10-01
1 OB-tilläggstid A 105:03 107:13 109:59
2 OB-tilläggstid B 52:47 53:52 54:75
3 OB-tilläggstid C 42:54 43:39 44:39
4 OB-tilläggstid D 21:08 21:50 21:91

Ersättning för förskjuten arbetstid höjs från den 1 oktober 2017 till 16:20 per timme och från den 1 oktober 2018 till 16:52 kronor per timme och från den 1 oktober 2019 till 16:90 kronor per timme.

Beredskap och ersättning
Ersättning för beredskap utges med 10,78 kr per timme från 2017-10-01, 11:00 kr från 2018-10-01, 11:25 kr från 2019-10-01 inklusive semester-/lön/ersättning.

För beredskapstjänst eller del därav som infaller mellan kl 22.00 dag före lördag/helgdagsafton och kl 06.00 dag efter sön- och helgdag utges ersättning med 21,55 kr per timme från 2017-10-01, 21:98 kr per timme från 2018-10-01, 22:49 kr per timme från 2019-10-01 inklusive semester-/lön/ersättning.

Jourersättning
Ersättningen utges från och med 2017-10-01 med 28,13 kronor per jourtimme, från och med 2018-10-01 med 28,69 kronor per jourtimme, från och med 2019-10-01 med 29,35 kronor per jourtimme inklusive semesterlön/- ersättning.

För jour eller del därav som infaller mellan kl. 22.00 dag före lördag/helgdagsafton och kl. 06.00 dag efter sön- och helgdag utges ersättning från och med 2017-10-01 med 56,32 kronor, från och med 2018-10-01 med 57,45 kronor, från och med 2019-10-01 med 58,77 kronor per jourtimme inklusive semesterlön/- ersättning.

§ 11 Restidsersättning
Restidsersättning utges med 46 kronor per timme från 2017-10-01, 46,90 kronor per timme från 2018-10-01, 47,98 kronor per timme från 2019-10-01  inklusive semesterlön för högst 6 timmar per kalenderdygn.

För resa som infaller mellan kl 18.00 dag före lördag/helgdagsafton och kl 06.00 dag efter sön- och helgdag utges ersättning med 51,10 kr per timme fr o m 2017-10-01, med 52,12 kr per timme fr o m 2018-10-01, med 53,32 kr per timme fr o m 2019-10-01 in­klusive semester-/lön/ersättning