Visselblåsarpolicy Omsorgsgruppen IN AB


 

Syfte

Omsorgsgruppen strävar efter ett öppet klimat på arbetsplatsen där alla fritt ska kunna träda fram vid misstankar om arbetsrelaterade olagligheter eller oegentligheter gällande verksamheten, anställda, leding eller annat.  Att rapportera en oegentlighet kallas att visselblåsa.

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Omsorgsgruppen kommer, enligt lagen, inte att försöka hindra rapportering eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person.

Den här policyn tillåter personer att ta upp allvarliga misstankar om oegentligheter i, eller relaterade till företaget, istället för att titta bort eller försöka finna en lösning på problemet utanför Omsorgsgruppen. Om en oegentlighet begåtts av företaget eller någon av dess anställda kommer Omsorgsgruppen noggrant utreda och rätta till den samt undersöka hur det kan förebyggas i framtiden.

Vi uppmuntrar därför alla våra anställda och övriga personer i kontakt med företaget att påtala alla misstankar om oegentligheter.

 

Definitioner

Visselblåsa: Att visselblåsa betyder att väcka ledningens uppmärksamhet om potentiellt illegal och/eller oetisk verksamhet, också känt som oegentlighet.

Oegentlighet: Oegentligheter innefattar allt olagligt och/eller oetiskt beteende, t.ex:

  • En olaglig handling, civil eller kriminell
  • Att medvetet bryta mot nationella lagar eller förordningar
  • Tveksam bokföring eller räkenskaper och bedrägeri
  • Brister i verksamhet som kan orsaka skada på person eller egendom
  • Underlåtelse att rätta till, eller ta rimliga steg för att rapportera ett fall som sannolikt kan orsaka avsevärd och oundvikliga kostnader eller förlust för Företaget
  • Missbruk av makt eller position i icke-auktoriserat syfte
  • Diskriminering, så som diskriminering på grund av ålder, ras, kön, religion, sexuell orientering, civilstånd, föräldraskapsstatus, politiska åsikter eller etnisk bakgrund för anställning eller nyttjande av tjänster
  • Oprofessionellt beteende
  • Att inte uppfylla en Företagspolicy
  • Intressekonflikter

 

Rapportering

Visselblåsning/rapportering av arbetsrelaterade oegentligheter kan ske på flera sätt. Det kan ske muntligt eller skriftligt till närmsta chef, HR, VD eller någon annan inom organisationen.

För att underlätta rapportering av mer känsliga fall där den som rapporterar önskar vara anonym har Omsorgsgruppen upprättat en kanal genom vår externa program-leverantör Webropol via https://link.webropolsurveys.com/CP/557C900CA509FFD2 . Gör din anonyma anmälan genom att följa länken!

Rapporteringen är helt anonym och den rapporterande får ett inlogg och lösenord där denne sedan kan följa utredningen och kommunicera med utredaren.

HR och VD ingår i visselblåsargruppen som hanterar anonyma visselblåsarärenden, skulle visselblåsningen gälla någon av dessa personer kommer en tredje part att kopplas in. Rapportören får en bekräftelse att ärendet mottagits inom 7 arbetsdagar och sedan har visselblåsargruppen två månader på sig att utreda ärendet, kommunicera anonymt med visselblåsaren och slutligen återkoppla eventuella åtgärder.

 

 

Med vänlig hälsning, Omsorgsgruppen IN AB

 

 

 

 

 

Kontakta oss gärna! Vi lyssnar på dina tankar och synpunkter.

Lämna synpunkter
Hitta kontaktuppgifter