Transparensredovisning

Under 2015 införde Vårdföretagarna nya medlemskrav vilket syftar till att öka allmänhetens förtroende för branschen, och att beställare, patienter, brukare och allmänheten enklare ska få relevant information om medlemsföretagen. Läs mer om transparens hos Vårdföretagarna.

Kontaktinformation

Omsorgsgruppen IN AB
Svärmaregatan 1
603 61 Norrköping

Besöksadress: Svärmaregatan 1
Telefon: 011-16 63 90 (växel)
Mail: adm@omsorgsgruppen.se
Kontaktperson: Rebecca Österberg, VD Omsorgsgruppen IN AB

Basfakta om Omsorgsgruppen IN AB

Omsorgsgruppen IN verkar inom områdena daglig verksamhet, gruppbostäder samt personlig assistans. Verksamheten bedrivs på ett 50-tal platser runt om i Sverige, främst i Östergötland och Småland.

Daglig verksamhet

Idag driver vi tre dagliga verksamheter, en i Linköping och två i Norrköping, vilka sammantaget sysselsätter ett 60-tal arbetstagare.

Gruppbostäder

Verksamhetsområdet omfattar 7 gruppbostäder placerade i Linköping och Norrköping. Samtliga gruppbostäder är upphandlade enligt LoU (Lagen om offentlig upphandling) och avtalstiden är oftast 5 år.

Personlig assistans

Assistansen är företagets största verksamhetsområde och antalet kunder uppgår till ca 40, varav de flesta bor i Östergötland och Småland.

Mål och vision

Människor som engagerar sig i människor!

Enklare än så går det knappast att uttrycka Omsorgsgruppens filosofi. Konkret betyder det att vi verkar för människors rätt till en god vardag genom att erbjuda personlig assistans, daglig verksamhet, gruppboende till människor med funktionsnedsättningar.

Det som driver oss är viljan att stärka individen. Oavsett var i livet, eller landet, kunder eller brukare befinner sig kan de vända sig till oss och ska möta glädje, respekt, omtanke och en helhetssyn.

Vår ambition är att i partnerskap med våra uppdragsgivare erbjuda hög kvalitet, kontinuitet samt rätt kompetens på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Med hög kvalitet och kompetent personal önskar vi vara en kvalificerad samarbetspartner med våra uppdragsgivare.

Kvalitet

Omsorgsgruppen jobbar övergripande efter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Som en del i att säkerställa detta kvalitetsarbete har vi ett kvalitetsledningssystem godkänt av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att kunna strukturera, följa upp och utvärdera de kvalitetsarbete som redan idag utförs.

Daglig verksamhet

Kommunerna, som är våra uppdragsgivare, genomför löpande kontroller för att säkerställa kvalitén i verksamheten och att personaltätheten överensstämmer med vad som upphandlats. Nedan samlar vi de rapporter som kommunen sammanställer.

Uppföljning och kontroll av enheterna Dalviken och Fenix dagcenter (PDF)
Norrköpings kommun – Personaltäthet 2015 (PDF)

Gruppbostäder

Även för våra gruppbostäder genomför kommunerna kontroller för att säkerställa att de som uppdragsgivare erhåller den kvalité och kvantitet (t ex personalbemanning uttryckt i timmar) som upphandlats. De rapporter som publiceras finner du nedan.

Linköpings kommun – Verksamhetsuppföljning semesteraktiviteter 2015 (PDF)

Personlig assistans

För verksamhetsområdet personlig assistans finns idag inget kvalitetsregister.

Personalen på Omsorgsgruppen

Antal anställda

Omsorgsgruppen har ca 400 anställda, varav ca hälften arbetar inom personlig assistans, 20-25 personer inom daglig verksamhet och ca 16o personer är verksamma inom våra gruppbostäder.

Antal chefer

Förutom VD har Omsorgsgruppen 6 verksamhetschefer samt en chef för administration/ekonomi.

Utbildningsnivåer

I våra gruppbostäder och inom den dagliga verksamheten är flertalet inom personalen utbildade undersköterskor, behandlingsassistenter eller vårdare (Gkpk).

Inom personlig assistans har vi inga krav på utbildning utan assistenterna rekryteras utifrån kundernas önskemål och behov, vilket kan innebära att omvårdnadsutbildning krävs.

Våra verksamhetschefer har relevant högskoleutbildning, t ex social omsorg och socionom, och många års erfarenhet vilket är en förutsättning för att uppbära tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för 2015 uppgår till 5,28 % (5,50 % för 2014) varav drygt 2 % (2,54) avser långtidssjukfrånvaro.

Kollektivavtal

Omsorgsgruppen har kollektivavtal (Bransch G och E) och är medlemmar i Vårdföretagarna.

Ägare och styrelse

Omsorgsgruppen IN AB, organisationsnummer 556525-2409
Bolagsform: Aktiebolag
VD: Rebecca Österberg

Styrelsen består av John och Eva Håkansson.

Omsorgsgruppen IN AB ägs till 100 % av Omsorgsgruppen IN Holding AB vilket i sin tur ägs av John Håkansson.

Ekonomi

För information om företagets ekonomi se Allabolag.se.

Kontakta oss gärna! Vi lyssnar på dina tankar och synpunkter.

Lämna synpunkter
Hitta kontaktuppgifter