Under senhösten genomfördes Omsorgsgruppens medarbetarenkät. Personalen från kontoren, gruppbostäderna, daglig verksamhet och personlig assistans fick anonymt besvara frågor gällande allt från psykisk och fysisk arbetsmiljö till exempelvis företagets informationsflöde och vi fick in 160 svar.

-Medarbetarenkäten är en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete, berättar Linnéa Tjärnström som arbetar som kvalitetsutvecklare på Omsorgsgruppen. Årets medarbetarenkät visar överlag på ett gott resultat med medarbetare som är trygga i sin yrkesroll, som får det stöd de behöver från sin chef och känner att de har inflytande över sin arbetssituation.

Av 22 frågor rörande exempelvis fysisk och social arbetsmiljö, arbetsroll, stöd, information och delaktighet har 19 av 22 frågor ett medelresultat på över 4,5 på skalan 1-6

-Sedan vi började med webbaserad medarbetarenkät 2012 har resultatet sett liknande ut, även om det alltid finns utvecklingsområden, fortsätter Linnéa.

Enkäten följs sedan upp på olika sätt och mynnar ut i olika insatser, t.ex för årets arbetsmiljöarbete med ett antal åtgärder som ska ske under året. Målet är naturligtvis att nå ett ännu bättre/högre resultat vid nästa enkät!

Linnéa Tjärnström, kvalitetsutvecklare